Dane Osobowe Przetwarzane w Trybie DODO - DODO - Komenda Powiatowa Policji w Opocznie

Biuletyn Informacji Publicznej

Dane Osobowe Przetwarzane w Trybie DODO

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o Ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U z 2019 r., poz. 125) dalej ,,ustawa wdrażająca dyrektywę 2016/680, dochowując warunków w niej zawartych informujemy, że:

 

  1. Administratorem Danych jest Komendant Powiatowy Policji w Opocznie, z siedzibą przy. Al. Dąbrówki 1, 26-300 w Opocznie, z wyłączeniem zbiorów dla których Administratorem Danych jest Komendant Główny Policji (Komenda Głowna Policji ul. Puławska 148/150; 02-624 Warszawa).
  2. Monitorowanie zgodności przetwarzania danych osobowych w Komendzie Powiatowej Policji w Opocznie zapewnia Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IOD) Łukasz Szczerbakowicz; kontakt: adres ul. Lutomierska 108/112, 91-048 Łódź, e mail: iod@ld.policja.gov.pl
  3. Monitorowanie zgodności przetwarzania danych osobowych w Komendzie Głównej Policji zapewnia Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IOD) kontakt: adres ul. Puławska 148/150; 02-624 Warszawa, mail: iod.kgp@policja.gov.pl
  4. Cel przetwarzania danych osobowych w Komendzie Powiatowej Policji w Opocznie

W KPP w Opocznie  dane osobowe przetwarza się w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywania tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.

  1. Prawa osób, których dane są przetwarzane zgodnie z ustawą wdrażającą dyrektywę 2016/680:
  • prawo wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu sprawującego nadzór na podstawie przepisów odrębnych skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania jej danych osobowych,
  • dane kontaktowe Prezesa Urzędu: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: iod@uodo.gov.pl,
  • prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących tej osoby, w sytuacjach przewidzianych prawem.

 

 

Metryczka

Data publikacji 15.06.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Opocznie
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Stępień 2
do góry