Deklaracja dostępności - Komenda Powiatowa Policji w Opocznie

Biuletyn Informacji Publicznej

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej

Komendy Powiatowej Policji w Opocznie

 

Komenda Powiatowa Policji w Opocznie ( KPP), zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Powiatowej Policji w Opocznie

Data publikacji strony internetowej: 2007

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-08-09

Strona internetowa http://bip.opoczno.kpp.policja.gov.pl/ jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

- nie wszystkie pliki są dostępne cyfrowo,

- brak etykiet pól formularza,

- administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-09

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny, korzystając z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa http://bip.opoczno.kpp.policja.gov.pl/ spełnia wymagania w 98,51%.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą do kontaktu jest mł. insp. Włodzimierz Sokołowski, koordynator ds. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, adres poczty elektronicznej prawaczlowieka@ld.policja.gov.pl.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 841 20 44. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

 Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

 Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Komenda Powiatowa Policji w Opocznie, mieści się w Opocznie przy Al. Dąbrówki 1

Do wejścia głównego prowadzą schody oraz podjazd dla wózków.

W hallu głównym znajduje się punkt kontroli ruchu osobowego i biuro przepustek oznaczony napisem Recepcja.

Biuro przepustek znajduje się po prawej stronie od wejścia. Personel biura przepustek nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Po prawej stronie od wejścia znajduje się pomieszczenie oficera dyżurnego. Aby skontaktować się bezpośrednio z oficerem dyżurnym bądź jego zastępcą, można skorzystać z mikrofonu, który jest zamontowany przy szybkie oddzielającej dyżurkę.  W tym samym miejscu na blacie przy szybie, po lewej stronie stoi aparat telefoniczny.  Można z niego skorzystać aby połączyć się z policjantem lub pracownikiem Policji.

Po lewej stronie od wejścia, znajduje się toaleta dla interesantów, przystosowana dla osób z niepełnosprawnością.  Następnie, po lewej stronie od wejścia, za drzwiami do toalety, umiejscowiony jest  pokój przesłuchań, wyposażony w sprzęt komputerowy, umożliwiający obsługę interesanta z niepełnosprawnością .Wejścia do pomieszczeń w haaliu głównym pozbawione są barier architektonicznych.

 Na wprost od wejścia głównego znajduje się wejście na teren obiektu. Drzwi otwierane są przy użyciu czytnika.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z biura przepustek i poruszają się po terenie KPP w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika KPP (osoby wprowadzającej). Przejście z biura przepustek do dalszej części obiektu nie posiada barier architektonicznych. Drzwi wejściowe otwierają się szeroko, umożliwiając swobodny wjazd osoby z niepełnosprawnością ruchową.

W budynku jest winda.  Każde piętro  jest oznaczone numeracją. Toalety dla interesantów znajdują się na każdym piętrze budynku. Toalety nie są przystosowane do potrzeb osób poruszających się na wózku. Przed budynkiem, na parkingu
od al. Dąbrówki. wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.

Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez Internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Wymagane jest zainstalowanie komunikatora Jabber.

Więcej informacji o tym jak skorzystać  z połączenia video dostępne sa  na stornie https://euslugi.policja.pl/eu/rozmowa-wideo-z-policja/8,Rozmowa-wideo-z-policjantem-przez-internet.html

Więcej informacji dotyczących kontaktu z Policją można znaleźć pod adresem Policja e-usługi

https://euslugi.policja.pl/    

 

 

Metryczka

Data publikacji : 09.09.2020
Data modyfikacji : 18.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Opocznie
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Stępień 2
Osoba modyfikująca informację:
Barbara Stępień 2
do góry