Petycje - Komenda Powiatowa Policji w Opocznie

Biuletyn Informacji Publicznej

Petycje

Petycje kierowane do Komendanta Powiatowego Policji w Opocznie

 

można składać: przesyłając na adres siedziby organu:

Komenda Powiatowa Policji w Opocznie 26-300,

Opoczno, Al. Dąbrówki 1;

bezpośrednio w tej jednostce Policji lub w sekretariacie  głównym tel. 0 44 754- 61-12

w formie elektronicznej pod adres e-mail: komendant@opoczno.ld.policja.gov.pl.

 

Procedura rozpatrywania petycji w Policji realizowana jest w oparciu o przepisy prawa ujęte w następujących aktach normatywnych: art. 63 Konstytucji RP (Dz. U. z 1997 r Nr. 78, poz. 483),  Ustawie o petycjach (Dz. U. z dnia 5 września 2014 r.) oraz Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 poz. 267 z póź. zm.).

 

W ujęciu ogólnym  przedmiotem  petycji możne być: ustanowienia lub zmiany przepisów prawa, podjęcie decyzji lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w  imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji podmiotu rozpatrującego petycję.

 

O tym, czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.

 

Petycja powinna zawierać: oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; oznaczenie adresata petycji; wskazanie przedmiotu petycji.

 

Jeżeli złożona petycja nie spełnia wymogów określonych w art.7 ustawy o petycjach, może pozostać bez rozpatrzenia  lub zwrócona do jej uzupełnienia lub wyjaśnienia treści petycji.

 

Zgodnie z art. 8 ustawy o petycjach, treść złożonej petycji (skan) zostanie umieszczony na stronie internetowej organu BIP – zakładka Złożone petycje.

 

Złożenie petycji skierowanej do niewłaściwego organu będzie podlegało przekazaniu.

 

W przypadku kiedy wpłynie kolejna petycja, która była już przedmiotem wcześniejszego rozpatrzenia, a nie wnosi nowych faktów lub dowodów, pozostanie ona bez rozpatrzenia.

 

Przebieg postępowania  w odpowiedzi na petycję będzie aktualizowany, a informacje będą zamieszczane na stronie internetowej

Metryczka

Data publikacji 15.09.2015
Data modyfikacji 21.04.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Opocznie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Barbara Stępień
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Stępień
Osoba modyfikująca informację:
Barbara Stępień 2
do góry