Skargi i wnioski - Przyjmowanie skarg i wniosków - Komenda Powiatowa Policji w Opocznie

Biuletyn Informacji Publicznej

Przyjmowanie skarg i wniosków


Procedura przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Policji realizowana jest
w oparciu o przepisy prawa ujęte w następujących aktach normatywnych: art. 63 Konstytucji RP (Dz. U. z 1997r. Nr 78, poz. 483), Kodeks postępowania administracyjnego tekst jednolity (Dz. U. z 2018.  poz. 2096
z póź. zm.) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46)
.

  Art. 225par.1 KPA

 

"Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi"

 

"Granice tej ochrony wyznacza zgodność z prawem działania osoby składającej skargę lub wniosek. W związku z tym, ochronie nie podlega osoba, która poprzez wniesienie skargi lub wniosku narusza dobra chronione innych osób, dopuszczając się przestępstwa oszczerstwa, zniesławienia lub zniewagi, albo też ujawnia prawnie chronione informacje"

                                                                                                                                                                                                                                                                                 J. Bokowski:Adamiak, Borkowski, Komentarz 2004 s.813

UWAGA!

KOMUNIKAT DLA INTERESANTÓW ZGŁASZAJĄCYCH SIĘ W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW

W związku z koniecznością ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19, wywołanej przez koronawirusa, dbając o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, zaleca się ograniczenie osobistych wizyt w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi oraz Komendzie Powiatowej Policji w Opocznie związanych z składaniem skarg i wniosków.

Powyższe dotyczy także przyjęć interesantów przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi (lub jego Zastępców) oraz Komendendanta Powiatowego Policji w Opocznie realizowanych w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godz. 15.00 -17.00.

 

W tej sytuacji przypominam, iż wniesienie skarg i wniosków  możliwe jest również za pośrednictwem poczty, przy pomocy środków technicznych – telegramem, faksem na numer 47 841-22-22, jak również za pośrednictwem Internetu na adres mailowy <skargi@ld.policja.gov.pl>.

Każda korespondencja kierowana do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi oraz do Komendanta Powiatowego Policji w Opocznie zostanie załatwiona zgodnie z właściwością.

Ponadto do Państwa dyspozycji pozostają numery telefonów 47 841-22-11,  0 800 149 971.

Dzwoniąc pod wskazane numery uzyskacie Państwo wskazówki w zakresie procedury przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Policji.


 
W ujęciu ogólnym przedmiotem skargi w rozumieniu art. 227 kpa mogą być kwestie dotyczące zaniedbań, nienależytego wykonywania zadań, przewlekłego lub biurokratycznego załatwiania spraw przez policjantów lub pracowników cywilnych Policji.

Natomiast wniosek w rozumieniu art. 241 kpa dotyczy propozycji ulepszenia oraz usprawnienia pracy Policji bądź inicjatyw zmierzających do lepszego zaspokojenia potrzeb i oczekiwań społeczności lokalnych.

Nawet pobieżna lektura wskazuje, że rozróżnienie wniosku od skargi jest rzeczą łatwą. Skarga zawiera krytykę, wniosek zaś stanowi przejaw inicjatywy obywatelskiej zmierzającej do poprawy pracy i funkcjonowania Policji.

O tym czy pismo jest skargą czy wnioskiem decyduje zgodnie z art. 222 kpa jego treść, a nie tytuł nadany przez autora. Postępowanie w sprawie skarg i wniosków rozpoczyna się z  chwilą złożenia i przyjęcia skargi (wniosku).

Przepis art. 253 § 1 kpa zobowiązuje organ Policji do przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków w ustalonych terminach.

Obowiązek przyjmowania obywateli w sprawach skarg spoczywa na kierownikach jednostek organizacyjnych Policji. Nie jest to obowiązek codziennego przyjmowania interesantów, czynność tę ograniczono do jednego dnia w tygodniu.

Godziny przyjęć określa kierownik jednostki organizacyjnej. Informacja o terminach przyjęć powinna być wywieszona w miejscu widocznym.

W sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi (lub jego Zastępcy) przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godz. 15 – 17. Termin ten został dostosowany do dnia przyjęć interesantów przez administrację państwową województwa łódzkiego.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komendant Powiatowy Policji  w Opocznie, Zastępca Komendanta  Powiatowego Policji w Opocznie lub inna wyznaczona przez komendanta osoba, przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy
- wtorek, w godz. 15.00 - 17.00.


Jeżeli wtorek wypada dniem wolnym od pracy, przyjęcia interesantów realizowane są w kolejnym dniu roboczym.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prawo przewiduje różne sposoby wniesienia skarg i wniosków. Można je wnosić pisemnie (osobiście lub za pośrednictwem poczty), ustnie do protokołu, a także przy pomocy środków technicznych – telegramem i faksem. Rozwój techniki dał możliwość wnoszenia skarg również za pośrednictwem Internetu.

Skarga/Wniosek powinny zawierać:

  • imię i nazwisko wnoszącego,
  • dokładny adres do korespondencji,
  • dokładny opis zdarzenia.

Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu osoby wnoszącej sprawę pozostawione będą bez rozpoznania.

Skargi można składać w imieniu innych osób wyłącznie za ich wiedzą i zgodą. Brak zgody powoduje, że taką skargę pozostawia się bez udzielenia odpowiedzi występującemu.

W przypadku skargi lub wniosku złożonego telefonicznie (często zgłaszanych dyżurnym jednostek Policji) informuje się składającego, że powinien zgłosić się osobiście lub przesłać pismo do jednostki. Niespełnienie tego wymogu pozbawi tak przedstawioną skargę lub wniosek nadania biegu czynnościom wyjaśniającym oraz spowoduje, że wnoszący nie otrzyma odpowiedzi.

Osoba wnosząca skargę do organów powołanych do ścigania lub orzekania w sprawach o przestępstwo, wykroczenie lub przewinienie dyscyplinarne powinna być świadoma, że kierowanie fałszywych oskarżeń wobec innej osoby, niekoniecznie policjanta, może skutkować odpowiedzialnością karną z art. 234 kk.

 

Skargi na działalność Policji można kierować do kierowników jednostek
policji, jak również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich:  

Rzecznik Praw Obywatelskich,
Aleja Solidarności 77,
00-090 Warszawa
Przyjęcia Interesantów:
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
poniedziałek w godz. 9.00 - 17.00
od wtorku do piątku w godz. 9.00 - 15.00

INFOLINIA OBYWATELSKA 800 676 676
telefon: (+48 22) 55 17 700
fax (+48 22) 827 64 53

Linki: strona główna RPO  www.rpo.gov.pl 
formularz elektroniczny http://www.rpo.gov.pl/wniosek/

Metryczka

Data publikacji : 01.12.2009
Data modyfikacji : 08.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Opocznie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
KPP w Opocznie
Osoba udostępniająca informację:
Osoba modyfikująca informację:
Barbara Stępień 2
do góry