Rekrutacja do służby - Komenda Powiatowa Policji w Opocznie

Biuletyn Informacji Publicznej

Rekrutacja do służby


Procedura rekrutacji

Procedura rekrutacji do służby w Policji ma charakter ciągły i konkursowy. Oznacza to, że dokumenty są przyjmowane przez cały rok, natomiast charakter konkursowy wynika z faktu, iż w w trakcie postępowania kandydat uzyskuje
z czterech etapów (test wiedzy, ocena sprawności fizycznej, test psychologiczny oraz wywiad zorganizowany) określoną ilość punktów. Im więcej punktów zdobędzie kandydat, tym wyżej znajduje się na liście rankingowej po zakończeniu całej procedury.

Procedura rekrutacji do służby w Policji składa się z  następujących etapów:
- ogłoszenie Komendanta Głównego Policji o rozpoczęciu procedury doboru,
- złożenie wymaganych dokumentów oraz ich ocena,
- rozmowa wstępna,
- test wiedzy ogólnej,
- ocena sprawności fizycznej,
- test psychologiczny MultiSelect,
- ustalenie stanu zdrowia,
- wywiad zorganizowany.


1. OGŁOSZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

Rozpoczyna procedurę doboru do służby w Policji. W ogłoszeniu Komendant podaje terminy przyjęcia do służby w Policji.

2. ZŁOŻENIE WYMAGANYCH DOKUMENTÓW ORAZ ICH OCENA

Dokumenty złożone przez kandydatów są oceniane pod względem ich zgodności z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu, natomiast prawdziwość danych zawartych w dokumentach podlega sprawdzeniu w dostępnych Policji kartotekach, rejestrach i ewidencjach. Podanie niepełnych danych może być podstawą do zakończenia postępowania kwalifikacyjnego.

3. ROZMOWA WSTĘPNA

Rozmowa wstępna jest przeprowadzana przez pracownika komórki ds. doboru. Jej celem jest poinformowanie kandydata o przebiegu procedury rekrutacyjnej do służby w Policji oraz omówienie każdego z etapów. Rozmowa nie ma charakteru selekcyjnego, a jedynie informacyjny.

4. TEST WIEDZY OGÓLNEJ

Test składa się z 40 pytań losowo wybranych przez komputer. Do każdego z pytań dołączone są 4 odpowiedzi do wyboru, z których  tylko jedna jest prawidłowa. Za każdą poprawną odpowiedź można uzyskać 1 punkt.

Baza pytań do testu wiedzy obejmuje 300 pytań, zamieszczonych poniżej. Pytania dotyczą wiedzy z zakresu: ustawy
o Policji, Konstytucji RP, wiedzy o społeczeństwie, historii oraz Unii Europejskiej.

Jest to jedyny etap nie selekcyjny, to znaczy że  nie ma minimalnej liczby punktów niezbędnej do uzyskania aby przejść do kolejnego testu. Maksymalna liczba punktów do uzyskania na tym etapie to 40 punktów.

5. OCENA SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

Ocena sprawności fizycznej to tor przeszkód, który należy pokonać w określonym czasie tj. 1 min 45 s. Wyniki uzyskane
w trakcie toru przeszkód przeliczane są w systemie punktowym. Minimalna liczba punktów to 21 a maksymalna to 40 punktów.

Tor przeszkód oraz normy czasowe są jednakowe zarówno dla kobiet jak i mężczyzn.

Kandydat, który uzyskał wynik negatywny z oceny sprawności fizycznej ma prawo pomiędzy 30 a 60 dniem od przeprowadzenia oceny, złożyć oświadczenie o przystąpienie do kolejnej próby. Jeśli jednak kandydat nie złoży takiego oświadczenia będzie mógł ponownie przystąpić do procedury doboru do służby po upływie pół roku od dnia, kiedy poprzednio złożył dokumenty.

Dla wszystkich, którzy chcą zobaczyć jak wygląda tor przeszkód poniżej umieściliśmy link do strony Komendy Głównej Policji, gdzie jest zaprezentowany film.

http://www.policja.pl/rekrutacja/test_sprawnosci.html

6. TEST PSYCHOLOGICZNY MULTISELECT

Test MultiSelect bada predyspozycje osobowościowe kandydata do służby w Policji a więc jego odporność na stres, dojrzałość emocjonalną, zachowania społeczne oraz postawę w pracy. Składa się z 298 pytań, jest wykonywany na komputerze a po nim następuje rozmowa z psychologiem.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania na tym etapie to 60 punktów.

7. USTALENIE STANU ZDROWIA

Ten etap to badania kandydatów przeprowadzane na koszt Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

Pierwsza część to Poradnia Zdrowia Psychicznego, czyli badania psychologiczne oraz psychiatryczne przeprowadzane przez specjalistów ze szpitala MSWiA.

Po przejściu Poradni Zdrowia Psychicznego kandydat rozpoczyna badania lekarskie obejmujące następujących lekarzy:
- stomatolog,
- dermatolog,
- okulista,
- chirurg,
- neurolog,
- lekarz wewnętrzny,
- laryngolog,
- ginekolog,
- kardiolog.

8. WYWIAD ZORGANIZOWANY

Wywiad zorganizowany to nic innego jak rozmowa kwalifikacyjna przed komisją. Ma na celu ocenę sposobu wypowiedzi kandydata, sprawdzenie potencjalnych zachowań w symulacjach sytuacji mogących mieć miejsce w trakcie służby, ocenę logicznego myślenia oraz szybkość podejmowania decyzji.

Minimalna liczba punktów z jaką kandydat zalicza etap to 36 punktów a maksymalna to 60 punktów.

Kandydat, który uzyskał wynik negatywny z wywiadu zorganizowanego, może ponownie przystąpić do etapu, jeżeli
w terminie od 30 do 60 dni od dnia, w którym uzyskał wynik negatywny złoży oświadczenie, że w dalszym ciągu ubiega się o przyjęcie do służby w Policji.

W przypadku niezłożenia oświadczenia, ponownego uzyskania negatywnego wyniku z wywiadu zorganizowanego albo zrezygnowania z postępowania kwalifikacyjnego, kandydat do służby może przystąpić do kolejnego postępowania kwalifikacyjnego nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego.

9. POSTĘPOWANIE SPRAWDZAJĄCE

W momencie kiedy kandydat składa wypełnioną ankietę bezpieczeństwa osobowego rozpoczyna się proces postępowania sprawdzającego. Postępowanie ma na celu ustalenie, czy kandydat może uzyskać dostęp do informacji niejawnych, potwierdzony poświadczeniem bezpieczeństwa. Niewydanie takiego poświadczenia jest równoznaczne z zakończeniem postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydata. Postępowanie sprawdzające prowadzą wyspecjalizowane komórki ds. ochrony informacji niejawnych.


Tekst pochodzi ze strony Sekcji Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Łodzi - http://www.lodzka.policja.gov.pl/dobor

Metryczka

Data publikacji 01.12.2009
Data modyfikacji 21.04.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Opocznie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
KPP w Opocznie
Osoba udostępniająca informację:
Osoba modyfikująca informację:
Barbara Stępień 2
do góry