Wolne stanowiska w SC

Komenda Powiatowa Policji w Opocznie Ogłoszenie o naborze nr 36089 z dnia 16.10.2018 r.

Komenda Powiatowa Policji w Opocznie Ogłoszenie o naborze nr 36089 z dnia 16.10.2018 r.

 

Komenda Powiatowa Policji w Opocznie

Ogłoszenie o naborze nr 36089 z dnia 16.10.2018 r.

 Oferty do

21 października2018

 Wymiar etatu

1

 Stanowiska

1

 Status

nabór w toku

 Dodatkowe

Zastępstwo

Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.

Komendant Powiatowy poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy inspektor

do spraw: Obsługi Kancelarii Tajnej Komendy Powiatowej Policji w Opocznie w Zespole Prezydialnym i Ochrony Informacji Niejawnych.

Zespół Prezydialny i Ochrony Informacji Niejawnych

Miejsce wykonywania pracy:

Opoczno

Adres urzędu:

Komenda Powiatowa Policji w Opocznie

Aleja Dąbrówki 1

26-300 Opoczno

WARUNKI PRACY

- praca przy monitorze ekranowym poniżej połowy dobowego czasu pracy, w pomieszczeniu wyposażonym w komputer, ksero, telefon;

- możliwość poruszania się po budynku - obecność wind, drzwi odpowiedniej szerokości,

odpowiednio dostosowane toalety,

- wyjazdy służbowe,

ZAKRES ZADAŃ

 ORGANIZOWANIE I KOORDYNOWANIE PRACY KANCELARII TAJNEJ ORAZ ZAPEWNIENIE NALEŻYTEJ OCHRONY DOKUMENTOM NIEJAWNYM ZNAJDUJĄCYM SIĘ W KANCELARII TAJNEJ;

 PRZYJMOWANIE, EWIDENCJONOWANIE, PRZECHOWYWANIE I WYDAWANIE DOKUMENTÓW NIEJAWNYCH;

 ROZLICZANIE POLICJANTÓW I PRACOWNIKÓW CYWILNYCH Z POSIADANYCH DOKUMENTÓW NIEJAWNYCH W PRZYPADKU ROZWIĄZANIA STOSUNKU SŁUŻBOWEGO LUB PRACY;

 PRZEPROWADZANIE KONTROLI Z ZAKRESU STANU DOKUMENTÓW NIEJAWNYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W KANCELARII TAJNEJ LUB POZA NIĄ;

PROWADZENIE CAŁKOWITEJ OBSŁUGI "POCZTY SPECJALNEJ" KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W OPOCZNIE

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 Wykształcenie: średnie

 umiejętność obsługi komputera

znajomość pakietu biurowego MS Office

 wiedza z zakresu ustawy o ochronie informacji niejawnych, przepisów o ochronie danych osobowych, ustawy o Policji, ustawy o służbie cywilnej

znajomość treści rozporządzeń: w sprawie "sposobu, oznaczania materiałów i umieszczania na nich klauzul tajności"; w sprawie "organizowania i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych"; w sprawie "nadawania, przyjmowania , przewożenia, wydawania i ochrony materiałów zawierających informacje niejawne"

 znajomość treści rozporządzenia w sprawie "szczególnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych i innych niż kancelaria tajna komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie materiałów niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oraz doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego informacji niejawnych w Policji

 Posiadanie obywatelstwa polskiego

 Korzystanie z pełni praw publicznych

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 Wykształcenie: wyższe

 staż pracy: 1 rok praca na podobnym stanowisku z dokumentami niejawnymi

 odpowiedzialność i dyspozycyjność

umiejętność pracy w zespole

 prawo jazdy kat. B

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 Życiorys/CV i list motywacyjny

 Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;

Kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie

 Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa

 Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

 Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 Dokumenty należy złożyć do: 21.10.2018

 Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

 Miejsce składania dokumentów:

Komenda Powiatowa Policji w Opocznie

Aleja Dąbrówki 1 26-300 Opoczno

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 Administrator danych i kontakt do niego: Komendant Powiatowy Policji w Opocznie Kontakt: Al. Dąbrówki 1 26-300 Opoczno

 Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@ld.policja.gov.pl

 Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej

 Informacje o odbiorcach danych: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa

Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor

generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)

 Uprawnienia:

o prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej

o prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO

 Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

* Dokumenty można składać w siedzibie urzędu lub przesłać pocztą z wyraźnym zaznaczeniem na kopercie - "oferta pracy na stanowisko starszego inspektora Kancelaria Tajna"; *Oferty nadane po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data stempla pocztowego; *W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres do korespondencji, e-mail, numer telefonu; *Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru o czym będą powiadomieni telefonicznie lub e-mailem; *Oferty nie spełniające wymagań formalnych będą komisyjnie zniszczone; *Składane oświadczenia, list motywacyjny muszą być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane: *Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej www.opoczno.policja.gov.pl w zakładce kadrowe; *Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 44 754-61-17

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 16.10.2018
Data modyfikacji 18.10.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Opocznie
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Stępień 2
Osoba modyfikująca informację:
Barbara Stępień 2
do góry